Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija mokykloje atlieka šias funkcijas:

  • analizuoja mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus;
  • analizuoja mokinių nelankomumo, vėlavimo į pamokas priežastis;
  • analizuoja vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių problemas;
  • analizuoja teikiamos švietimo pagalbos mokiniui veiksmingumą;
  • atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą;
  • teikia rekomendacijas pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą;
  • įvykus krizei mokykloje, organizuoja krizės valdymo priemones;
  • inicijuoja mokykloje dirbančių mokytojų kvalifikacijos tobulinimą vaikų gerovės užtikrinimo srityje.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS 2015–2016 m. m.

Vardas pavardė Pareigos
Komisijos pirmininkė Regina Mikalauskienė direktorė
Komisijos pirmininko pavaduotoja Violeta Laurinaitienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Komisijos nariai Rūta Olšauskė psichologė
Valentinas Butanavičius direktoriaus pavaduotojas neformaliajam ugdymui
Rūta Beinoravičiūtė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Loreta Dirsienė socialinė pedagogė
Vitalija Kruglaja socialinė pedagogė
Dangolia Kušlevič-Veršekienė psichologė
Jovita Ponomariovienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Irma Rauckytė logopedė ir specialioji pedagogė
Algimantas Rotmanas direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Vaiko gerovės komisijos posėdžių sekretorė – informacinių technologijų ir matematikos mokytoja Vida Pilkauskaitė.

 Dokumentai

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamento priedas

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas