Ugdymo organizavimas

Ugdymo organizavimas 2015–2016 mokslo metais:

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasės Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
1–5 2016-05-31 32
6–8/I–III 2016-06-03 34
IV 2016-05-26 33

Mokykla dirba 5 dienas per savaitę.

Trimestrai ir pusmečiai

Ugdymo procesas pagal pradinio ugdymo (1–4 klasėse), pagrindinio ugdymo antrosios dalies (I–II klasėse) ir vidurinio ugdymo (III–IV klasėse) programas skirstomas pusmečiais:

Pusmečiai Klasės Pusmečių trukmė
I 1–4, I–IV 2015-09-01 – 2016-01-22
II 1–4 2016-01-25 – 2016-05-31
I–III 2016-01-25 – 2016-06-03
IV 2016-01-25 – 2016-05-26

 

Ugdymo procesas pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 klasėse) skirstomas trimestrais:

Trimestrai Klasės Trimestrų trukmė
1-asis 5–8 2015-09-01 – 2015-11-30
2-asis 5–8 2015-12-01 – 2016-02-29
3-iasis 5 2016-03-01 – 2016-05-31
6–8 2016-03-01 – 2016-06-03

Pamokų trukmė

Ugdymo procesas mokykloje organizuojamas pamokų forma. 1 klasių mokiniams pamokos trukmė yra 35 min., 2–8 klasių ir I–IV gimnazijos klasių mokiniams – 45 min. Pamokos mokiniams vyksta tokiu grafiku:

Pamokos 2–8/I–IV klasėse

pamokų trukmė (min)

Pertraukų trukmė

(min)

1-ose klasėse

pamokų trukmė (min)

Pertraukų trukmė (min)
1  8.00 –   8.45 10  8.00 –   8.35 20
2  8.55 –   9.40 10  8.55 –   9.30 25
3  9.50 – 10.35 25  9.55 – 10.30 30
4 11.00 – 11.45 20 11.00 – 11.35 30
5 12.05 – 12.50 10 12.05 – 12.40
6 13.00 – 13.45 10
7 13.55 – 14.40 10
8 14.50 – 15.35

Mokinių atostogos

Atostogos Klasės Prasideda Baigiasi
Rudens 1–8/I–IV 2015-10-26 2015-10-30
Žiemos (Kalėdų) 1–8/I–IV 2015-12-28 2016-01-08
Žiemos 6–8/I–IV 2016-02-15 2016-02-15
Pavasario (Velykų)* 1–8/I–IV 2016-03-21 2016-03-25
Papildomos 10 mokymosi dienų atostogos 1–5 2016-02-08 2016-02-15
2016-03-29 2016-04-01
Vasaros 1–5 2016-06-01 2016-08-31
Vasaros** 6–8/I–III 2016-06-06 2016-08-31
Vasaros*** IV 2016-05-27 2016-08-31

 

*IV gimnazijos klasių mokiniams atostogų diena, per kurią jie laiko kalbų įskaitą, perkeliama į 2016-03-29;

**II gimnazijos klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku;

***IV gimnazijos klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.

Kita informacija

IV gimnazijos klasės mokiniui, laikančiam pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, raštišku jo prašymu suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į mokymosi dienų skaičių.

Esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei oro temperatūrai pamokos nevyksta 1–5 klasių mokiniams, 25 laipsniams šalčio ar žemesnei – 6–8 klasių ir I–IV gimnazijos klasių mokiniams. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

Paskelbus ekstremalią padėtį ar iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, Direkcinė taryba kiekvienu atskiru atveju priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo.